Oct 6, 2013

HE PRABHO HAME DIJIYE VARgs izHkks ges nhft, oj]
dY;ku.k gks gekjk A
gks g`n; esa Kku lafpr]
n’kZ gks rqEgkjk AA
pysa ge l`tu iFk ij]
fur uo fuekZ.k djrs jgsaA
gks eu es fo’odY;k.k dh Hkkouk]
fut oru dh lsok djrs jgsaAA
tks gSa nhu] ghu] r`f”kr] fody
muds fgr Hkh ge dqN dke dj nsaAA
gks cqyfUn;ksa ij oru viuk]
tx esa mWapk bldk uke dj nsaAA
tks gSa vWa/ksjs esa mudk Hkh dY;ku gks]
nks ‘kfDr gedks] ogkWa jks’kuh djnsaA
tks gSa f[kUu thou ls] vkl [kks cSBs]
nks ‘kfDr gedks] ge mues vkl Hkj nsaAA
gks ns’k esa loZ= gfj;kyh] gksyh vkSj fnokyh gks]
gks [kqf’k;kWa pkjks vksj] bl rjg gks gekjk oruA
gks bZn dh la/;k] cS’kk[kh ij lth gj Mkyh gks]
feydj euk,Wa R;ksgkj lkjs] ,slk gks gekjk truAA
gks bZ’kk dk tUe fnu rks gj ?kj esa >kWadh lth gks]
bZn es ge nsa eqckjdckn] xys feyrs jgsa]
;s oru gh gekjk xqy’ku] ;s oru gh gekjh eafty]
gS vkjtw, rst ;gh fd cudj xqy ge f[kyrs jgsaAAHe prabho hame deejiye var
Kalian ho hamara
Ho hriday men gyan sanchit
Darsh ho tumahara
Chale ham srijan path par
Nit nav nirman karte rahen
Ho man men vishwakalyan ki bhavana
Nij vatan ki seva karte rahen
Jo hain deen, heen, trishit, vikal
Unke hit bhi kucch kaam kar den
Ho bulandiyo par vatan apna
Jag men ishka naam kar den
Jo hain andhere men unka bhi kalyaan ho
Do shakti hamko wahan roshani kar den
Jo hain khinn jeevan se, aas kho baithe,
Do sahakti hamko, ham unme wishwas bhar den
Ho desh men sarvtra hariyaali,holi aur diwali ho
Hon khushiyan charo or,  ish tarah ho hamara vatan
Ho eid ki sandhya, baishakhi  par saji har dali ho
Milkar manayen tyohar saare, aisa ho hamara jatan
Ho  eisha ka janm din to har ghar men jhanki saji ho
Eid men ham den Mubarakbad, gale milte rahen
Ye vatan hi hamara gulshan, vatan hi hamri manjil
Hai arju-e-Tej yahi banker gul ham khilte rahen


3 comments:

 1. bahut sundar aur pyaari si chahat aamin....

  ReplyDelete

 2. जो हैं अँधेरे में उनका भी कल्याण कर दें .....
  दो शक्ति हमको वहां रौशनी कर दें

  जो हैं खिन्न जीवन से आस खो बैठे
  दो शक्ति हमको हम उनमे विश्वास भर दें ..
  खूबसूरत भाव ..अच्छी कामना प्रभु आप से सब को सफल करें तो आनंद और आये

  हिंदी को प्रोत्साहन दें हिंदी में लिखें आसान है
  भ्रमर ५

  ReplyDelete
 3. प्रभू के चरणों में भावपूर्ण प्रार्थना ... सुन्दर चाहत ..

  ReplyDelete