Nov 26, 2013

AAJ HAMARI MUTTHI MEN HAI


          vkt gekjh eqB~Bh esa gS

Xqktjs fnu vkSj eghus] xqtj x, gSa lky dbZ
Tkurk vc Hkh fu/kZu] ea=h gq, gSa ekykeky dbZ
,d gekjh oksVksa dh iwWath] oks Hkh] Ny ys tkrs gSa
Lko/kku gks bu xn~nkjksa ls tks >wBs okns djrs gSa
fdlus Nyk gS gedks dkSu gS vkxs Nyus okyk
vkt gekjh eqB~Bh esa gS] dy fQj gS vkus okyk
chrs gq, fnuks ls lh[ksa geus D;k [kks;k D;k ik;k
fdlus ges nfj;k esa NksM+k] dkSu fdukjs rd yk;k
chr x;k lks chr x;k mldk fxyk D;k djuk
feys vxj volj tc] Hkwy nqckjk er djuk
mudh fl;klh pkyksa is rst iSuh fuxkg j[kuk
mudh ckrksa esa ugh] muds dkeksa is ,srckj djuk

 


Gujare din aur gujar gaye hain saal kai
Janata ab bhi nirdhan mantri huye malamaal kai
Ek hamare voto ki punji vo bhi cchal le jate hain
Sawdhan ho in gaddaro se jo jhuthe vaade karate hain
Kisane cchala hai hamko, kaun hai aage cchalane wala
Aaj hamari mutthi mein hai,kal phir hai aane wala
Beete huye dino se seekhen, hamane kaya khoya, kya paya
Kisane hamen dariya men cchoda, kaun kinare tak laya
Beet gaya so beet gaya uska gila kya karana
Mile agar avsar jab bhool dubara mat karana
Unki siyasi chaalo pe ‘Tej’ paini nigaah rakhana
Unki baato pe nahi unke kaamo pe aitbaar karana.

2 comments:

  1. बहुत खूब .....बिल्कुल सही.....

    ReplyDelete
  2. बहुत सुन्दर और सटीक...

    ReplyDelete