Apr 25, 2013

HAIVANIYAT                     gSokfu;r

  Pky jgk eqYd esa [ksy gSokfu;r dk
  Ck<-jgs nfjUns] ne ?kqV jgk balkfu;r dk

  egQwt ugh vc yM-fd;kWa ?kjks esa Hkh
  gj “kw gSa cn fuxkgsa]gj “kw gkFk gSokfu;r dk

  cp tkrs gSa xqugxkj D;ksafd lcwr ugh gksrk
  va/kk gS dkuwu D;k djs vnkyr dkfcfy;r dk

  tc ugh ge ij vlj xhrk] ckbfcy] dqjku dk
  rst D;k Qk;nk gekjs rgthc dh fefYd;r dk

  Chal raha mulk men khel haivaniyat ka
  Badh rahe darinde dam ghut raha inshaniyat ka

  Mahfuj nahi ab ladkiyan gharon men bhi
  Har shu hain badnigahen har shu hath havaniyat ka

  Bach jate hain gunajgar kynoki sabut nahi hota
  Andha hai kanoon kya kare adalat kabiliyat ka

  Jab nahi ham par asar Gita, Bible,Quran ka
 ‘Tej’ kya fayada hamare tahjib kee milkiyat ka

  
 

5 comments:

  1. Dear friends ! Contents on my blog written in Hindi font is not displayed in Hindi font on other computer . Pls, anyone of you solve my this problem.

    ReplyDelete
  2. हिंदी फॉण्ट डाउनलोड कर के देखें...

    ReplyDelete