Mar 26, 2013

HOLI 2013          gksyh 2013

eu ds fod`r Hkkoksa dks vkt tyk nsa ge
/k/kdrh gqbZ gksfydk ds bl Tokyk esa
izse] n;k] midkj rFkk “kqfprk ds eksrh
vkt fijks nsa ge gksyh dh ikou ekyk esa
tc rd vge gS eu es gksyh ugh gS iwjh
>wBk gS feyuk] tc u feVs fny dh nwjh
vc rd tkus fdruk vchj xqyky mM+k
dc ls fdruh ckj pyh gksaxh fipdkjh
ij jWax u ldk eu vc rd ln~Hkkoksa ls
bZ’;kZ] }s”k] LokFkZ dh ugh [kqyh xkWaB gekjh
fdruh ckj tyh gksfydk fdrus <sj tys
>wBh ckrksa ess fdruh jkrsa xqtj xbZa gekjh
       Ukgha ejk oks nkuo Ik”kqrk dk vc rd
       Tkc ugh lqjf{kr ;gkWa cgw csfV;kWa gekjh
       Rkst ugh vPNk og thou ekuo dk
  ftles ekWa cguks dk lEeku u gks
  vkvks bl Tokyk ds lEeq[k ladYi djsa
     ekWa cguks dk vc dHkh vieku u gks
Man ke vikrit bhawon ko aaj jalaa den ham
Dhadhakati  hui  holika  ki   is  jwala  men
Prem, daya,upkaar tatha shuchita ke moti
Ajj piro den ham holi ki pawan maala men
Jab tak aham hai man men holi nahi hai poori
Jhutha  hai  milana  ab na mite  dil  ki  doori
Ab tak jaane kitana abeer gulal udaa
Kab se  kitani baar chali hongi pichkaari
Par rang na saka man ab tak sadbhavon se
Irshya,dwesh,swarth kee nahi nkuli gaanth hamaari
Kitani baar jail holika kitane dher jale
Jhuthi baton me kitani raaten gujar gayeen hamaari
Nahi maraa wo daanaw pashuta ka ab tak
Jab nahi surakshit yahan bahu betiyan hamaari
‘Tej’ nahi achcha wah jeewan manav ka
Jisme ma bahano ka sammaan na ho
Aao is jwaala ke sammukh sankalp Karen
 Maan bahano ka ab kabhi apmaan na ho
4 comments:

  1. aap kaun sa font istemaal karte hain, mujhe aapki kavita hindi me nahin dikh rahi.

    ReplyDelete
  2. आकी रचना हिंदी में नहीं होती ... देखिये क्या बदलाव जरूरी है आपके ब्लॉग में ...

    ReplyDelete
  3. सुन्दर रचना. देवनागरी में लिखें तो उत्तम हो.

    ReplyDelete