Mar 25, 2014

Hath Badhayen Milkar Saare
gkFk c<+k, feydj lkjs

Tku tu dk ;g ukjk gS
Hkkjr ns'k gekjk gS
bl /kjrh dks vius ygw ls lhpk gS
vktknh ds nhokuks us
=flr gqbZ Fkh tc Hkkjr ekrk
vaxzsth 'kklu ds vR;kpkjks ls
=kfg =kfg iqdkj mVk Fkk fgeky;
Tkku yqVk nh Fkh vktknh ds ijokuks us
fQj vkt ogh oDr vk;k gS ge ij
ugh fons'kh ns'kh gh gSa flagklu ij
vf/kdkj gekjk ges u nsrs] djrs euekuh
ywV jgs Hkkjr ekrk dks [kqn dks dgrs fganqLrkuh
vkt fNis gsa vR;kpkjh lQsn iks’kkdks es
turk [kk;s lw[kh jksVh]ekyiqvk mudks
tsyks es Hkh vkjke djsa oks Nkus [kwc eykbZ
ge dej rksM+ esgur djrs lksus dks VwVh pkjikbzZ
jkew vkvks] “;kew vkvks] vkvks cqn~nw dkdk
jkfgy vkvks] lkfgy vkvks] vkvks lS;~;n pkpk
eSjh vkvks] xSjh vkvks] vkvks ihVj vady
gkFk c<+k, feydj lkjs ckWa/k nsa budk caMy


jan-jan ka yah naara hai
bharat desh hamara hai
is dharati ko apne lahu se
seencha hai azadi ke deewano ne
trashit hui thi jab bharat mata
angrezi shasan ke atyacharo se
trahi trahi pukaar utha tha himalay
jaan luta dee thi azadi ke deewano ne
fir aaj wahi waqt hai aaya ham par
nahi videshi, deshi hi hai sinhasan par,
adhikaar hamara hamen na dete, khub Karen manmani
loot rahe bharat maata ko, khud ko kahate Hindustani
atyachaari chhiipe hue hain safed poshako men
janata khaye sookhi roti, maal pua milata unko
jailo men bhi araam Karen wo, chhaanen khoob malai
kamar tod ham mehnat karate, sone ko tooti chaapai
ramu aao, shyamu aao, aao buddhu kaka,
rahil aao, sahil aao aao saiyad chacha,
mary aao, gary aao, aao peeter ankal
haath badahyen milkar saare, baandh den inka bandal4 comments: