Oct 10, 2010

VINAASH

          fouk”k

 Nk x;k /kqvkW uHk es]
                 gqvh xtZuk vfr HkkjhA
 tyus yxha fn”kk;sa lc]
                fcdy gqvs lc uHkpkjhAA
 QSy x;k fo”k loZ=
              Lkj lfjrk fxfj dkuu esA
 fQj fy[k x;k egkdky
            fouk’k dh yhyk iy Hkj esAA
 lks x;s f’k’kq fpj funzk es
             fyiVs gqvs dysts ls ekW dsA
 nc x;s cgqr ls uj i’kq nhokjks es]
          gk; cpk yks dgrk dksbZ jksdsAA
 ekuo thou gh iMk- vkt ladV es]
           ;s dSlk rqeus vfo’dkj fd;kA
 Nhu fy;k Jfedks dh jksVh
         Lkc dks izk.k Hk;krqj cuk fn;kAA
 QSy tks vkrad vkSj Hk;
               ;g o`{k geh us mxk;k gSA
 HkM-d jgh izfr’kks/kkfXu loZ=
        Ekkuo us ekuo ij ?kkr yxk;k gSAA
 NksM- lgkjk nks foKku okn dk
                 ykSV pyks _fi ;qx dksA
 R;kx riL;k gS ea= foey
              izkIr djsa ge lc lq[k dksAA
 ;fn eksg Hkax u gqvk foKkuokn ls
            Rkks uj laLd`fr cp u ik;sxhA
 vkSj izcy gksxh fouk”k dh Nk;k
         vkus okyh ih<h- dks Ml tk;sxhAA
 ;fn cpk u thou [kx]i”kqvksa dk
            bZ”oj ges {kek u dj ik;sxkA
 cgqr dfBu gksxk uj thou
        larki u ekuo dk de gks ik;sxkAA
 cgqr fouk”kd gS vfr foKkuokn dh
           ;g lR; vc ge Lohdkj djsaA
 Izkd`fr gS tx dks izHkq dk vuqie ojnku
         Ekkuo ds fgr vc ge mik; djsaAA

No comments:

Post a Comment