Sep 22, 2010

RAMZAAN              jetku

 Xkqtj x;s fnus jetku ij rsjh buk;r u vk;h
 dSls ft;sxk cank xj vYykg rsjh jger u vk;h

 jksts eSus jD[ks ugh
 tdkr esus dh ugh
 rsjh rdjhj eSus lquk ugh
 jlwyks dh ckrsa xquk ugh
 elhrksa eS tk u ik;k
 rsjh bcknr dj u ik;k
 rsjs nj is dHkh “kh”k >qdk;k ugh
 fdlh etywe dks lhus ls yxk;k ugh
 xqukgksa dk cks> gS esjs lj
 dsls vkmW eS rsjs nj
 vc gS vkW[kksa esa uhan vkSj eu es gTts uQlkuh
 xqtj x; sfnu Qqjdr es ;kn u vk;k eksgEen yklkuh

 ;s ekuk eS cgqr xqugxkj gwW
 ltk;s ekSr dk gdnkj gwW
 ij rw gS ekfyd eS rsjk cank
 fQj D;ksa esjs lj is gS Qank
 rsjs gh uwj ls ;s “kEkkW gS tyrh
 ,s ekSyk vc dj ns dje
 esV ns lkjs Hkje
 esjh jkgksa esa u gks dksbZ nhokj
 gj k; es gks vc rsjk gh nhnkj

 *rst* dh gS bfYrtk Hkst ns Qfj”rksa dks ;gkW
 Rksjk gh uke gks ycksa ij tc NksM-dj tkmW ;s tgkW

No comments:

Post a Comment